583 842 502
general terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel Nutrend D.S., a.s., středisko Fitness Nutrend World, Richard Zedník, se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, IČ 25853902, e-mail: fitness@nutrendworld.cz, tel.: 583 842 502, vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených ve Fitness Nutrend World a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Fitness Nutrend World a jeho zákazníků

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.fitness.nutrendworld.cz/) a současně na recepci Fitness Nutrend World.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Fitness Nutrend World

1. Aktuální nabídka zboží a služeb Fitness Nutrend World, včetně cen za dané služby a služby, je k dispozici v prostorech Fitness Nutrend World na adrese: Fitness Nutrend World, Chválkovice 604, 779 00, Olomouc a současně na internetové adrese Fitness Nutrend World.

2. Fitness Nutrend World může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, a benefitní programy (např. Multisport), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách Fitness Nutrend World a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Fitness Nutrend World pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn.

4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Fitness Nutrend World.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje ve Fitness Nutrend World zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“).

2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených ve Fitness Nutrend World. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také na recepci fitness, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fitness Nutrend World zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 7 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu.

3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail fitness@nutrendworld.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením čipové karty a výmazu účtu.

4. Fitness Nutrend World dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Fitness Nutrend World po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční, čtvrtletní a měsíční permanentka do fitness apod.). Fitness Nutrend World může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Fitness Nutrend World může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také na recepci fitness, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fitness Nutrend World zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 7 dnů informační e-mail o konci platnosti členství.

5. Fitness Nutrend World dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky. Fitness Nutrend World může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Fitness Nutrend World může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také na recepci fitness, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fitness Nutrend World zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 7 dnů informační e-mail o konci platnosti permanentky.

6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail fitness@nutrendworld.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.

7. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese fitness.nutrendworld.cz a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Fitness Nutrend World.

IV. Zákaznický identifikátor

1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel.

2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat recepci Fitness Nutrend World, aby tuto kartu zablokovala. Fitness Nutrend World neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou.

V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Fitness Nutrend World umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Fitness Nutrend World. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky je možné vložit na Deposit Zákazníka.

VI. Rezervace

1. Zákazník si musí rezervovat skupinové lekce a EMS cvičení ve Fitness Nutrend World předem on-line (dále jen „Rezervace“). Zákazník Fitness Nutrend World musí mít zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity.

2. Rezervaci je možné učinit přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu nebo přes mobilní aplikaci Nutrend World fitness.

3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.

4. Rezervace se vztahují na skupinové lekce, sálové lekce a EMS cvičení.

5. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

VII. Zrušení rezervace

1. Fitness Nutrend World stanoví storno poplatky pro jednotlivé služby individuálně. Rezervace musí být zrušena online přes klientský účet.

2. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci více než 5 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován žádný storno poplatek. Storno poplatek 5 – 1 hodin do začátku lekce je 100 % z celkové částky.

3. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail fitness@nutrendworld.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Sportcentrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.

VIII. Prodej zboží a služeb přes internet

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Fitness Nutrend World jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.

2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno Fitness Nutrend World automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Fitness Nutrend World.

3. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa Fitness Nutrend World. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od Fitness Nutrend World po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.

5. Před zasláním objednávky Fitness Nutrend World je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

6. Smlouvy jsou po svém uzavření Fitness Nutrend World archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto Fitness Nutrend World. Způsob dodání zboží Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci Fitness Nutrend World. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno ve Fitness Nutrend World k odběru, má Fitness Nutrend World právo odstoupit od Smlouvy.

Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) Fitness Nutrend World existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou

Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Fitness Nutrend World informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Fitness Nutrend World, nebo e-mailovou adresu: fitness@nutrendworld.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně na recepci Fitness Nutrend World). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Fitness Nutrend World bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Fitness Nutrend World použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

4. Platbu Fitness Nutrend World Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Fitness Nutrend World zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Fitness Nutrend World bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Fitness Nutrend World má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Fitness Nutrend World nebo předá osobně na recepci centra.

8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Fitness Nutrend World zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Fitness Nutrend World a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Fitness Nutrend World je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

Ostatní ustanovení

1. Fitness Nutrend World si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Fitness Nutrend World.

. Fitness Nutrend World má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.

4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Sportcentra.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů se Fitness Nutrend World řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Ochrana osobních údajů“ na adrese https://nutrendworld.cz/ochrana-osobnich-udaju-2

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Fitness Nutrend World jsou účinné od 1. 1. 2019 a jsou k dispozici na recepci Fitness Nutrend World a na internetových stránkách Fitness Nutrend World.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Fitness Nutrend World a.s., provozovatel Richard Zedník, se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, IČ 60793678, e-mail: fitness@nutrendworld.cz, tel.: 583 842 502, vydává s účinností od 1. 1. 2019 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Fitness Nutrend World. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“). 2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky. 3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).

2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

5. Místem uplatnění reklamace je Fitness Nutrend World, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně na recepci Fitness Nutrend World nebo poštou či emailem.

6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

Richard Zedník, provozovatel

Provozní řád

1. Každý návštěvník fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
3. Fitness centrum je určeno ke sportovnímu využití.
4. Fitness centrum je v provozu dle otevírací doby.
5. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese fitness centrum žádnou zodpovědnost.
6. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze fitness centra.
7. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy.
8. Cvičenec je povinen při cvičení používat ručník z hygienických důvodů a ochrany koženky na strojích před působením potu. Po ukončení cvičeních provede případně ještě očištění koženky.
9. Pokládat činky a závaží na čalounění je zakázáno.
10. Při cvičení užívejte vždy hmotnosti odpovídající vaší výkonové hranici. Při cvičení na hranici výkonnostního maxima je cvičenec povinný si zajistit dopomoc dalšího cvičence nebo obsluhy fitness centra.
11. Při cvičení s nakládacími činkami je cvičenec povinen používat uzávěry os.
12. Po ukončení cviku, je cvičenec povinen uvést nářadí do původního stavu. Všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají své místo.
13. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů je mimo prostor šatny a recepce na vlastní riziko. Provozovatel za tyto věci neodpovídá.
14. Ve fitness centru je zakázáno nošení sportovních tašek a batohů do prostoru posilovny.
15. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat v trezoru u obsluhy. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
16. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze fitness centra.
17. Přísný zákaz přemisťování posilovacích a cardio strojů!
18. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.
19. V prostorách fitness centra platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitness centra zakázán.
20. Do fitness centra platí zákaz vstupu se zvířaty.
21. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu fitness centra, mohou děti vstoupit do prostor fitness centra, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
22. Pro malé děti je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny, vylézalo nebo manipulovalo s posilovacím strojem nebo hlukem či křikem rušilo ostatní návštěvníky fitness centra. Je přísně zakázáno dítě pokládat na podložku v prostoru fitness centra. U velmi malých dětí (batolata), musí být dítě po celou dobu umístěno v nosítku (např. vajíčko). V případě porušení pravidel bude klient z prostoru fitness centra vykázán.
23. Pro děti a necvičící je vstup do prostoru fitness centra v 1.patře (posilovací část) přísně zakázán.
24. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 - ti let. Je-li mladší, je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
25. V prostorách fitness centra a celého Nutrend World je přísný zákaz užívání a prodej anabolických látek!
26. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium v tekutém stavu.
27. Platí zákaz konzumace jídel v prostoru vyhrazeném pro cvičení. Pití odkládejte pouze na vyhrazená místa na baru.
28. Návštěvník přítomný ve fitness centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.
29. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.
30. Cvičenci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze fitness centra.
31. Při zakoupení časové permanentky (měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční) lze čerpat pouze jeden vstup denně. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu manažera fitness lze povolit více vstupů za den.
32. Cvičenci jsou povinni se před opuštěním prostor fitness centra řádně odhlásit a vrátit čipy od šatní skříně.
33. Kontrola, promazání a čištění strojů probíhají v termínech dle požadavků výrobce min. 1x ročně nebo dle potřeby.
34. Doporučujeme klientům, aby si každou skupinovou lekci předem zarezervovali. Pokud se tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazena, a nebudou ji moci absolvovat. Pro registrované klienty s vloženým depositem v min. částce ceny lekce je zde možnost využití on-line rezervačního systému na lekce. Neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušného depositu. Rezervaci lze zrušit nejpozději 3 hodiny předem.
35. Na cvičení Nutrend Body (EMS) je potřeba se předem rezervovat. Neomluvené cvičení je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude příslušný vstup odečten z permanentky. Rezervaci lze zrušit nejpozději 3 hodiny předem.
36. Prostor recepce, vstupu a fitness centra je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel.
37. Nejste-li si jisti nakládáním s nářadím nebo stroji, požádejte o pomoc obsluhu.
38. V prostorách fitness centra je zakázáno využívat vlastní trenéry a je zakázáno si vodit vlastní klienty do prostor posilovny jako trenér.
39. Zákaz fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor fitness centra bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
40. Prostor posilovny je třeba opustit 5 minut před koncem provozní doby, prostory šaten pak nejpozdějí 10 minut po zavírací době.
41. Klient nedodržující provozní řád může být z fitness centra vykázán. V opakovaných případech bude s klientem ukončeno členství a zakázán vstup.
42. Každý klient je povinen používat sportovní obuv (nikoli bos)